INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.

ABAST

La present Política de privacitat de Jordi Prats Gallego regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’Internet de l’entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per Jordi Prats Gallego, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular Jordi Prats Gallego podent-se exercir els drets pertinents segons l’exposat en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a la disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web. Aquests textos podran ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per Jordi Prats Gallego.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Jordi Prats Gallego, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta. 

Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social del ResponsableCIF
Jordi Prats Gallego39846177B
Direcció:
Camí de Valls, 81-87  43204 REUS (Tarragona)
Contacti amb nosaltres
Camí de Valls, 81-87  43204 REUS (Tarragona) – jprats@jordiprats.com.  

¿Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, Jordi Prats Gallego només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

A la present web, només es tracten dades de contacte, facilitats pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l’usuari seran tractats amb les finalitats de:

S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservats mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, tret que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la qual van ser captats.

¿A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades als següents tercers de confiança de Jordi Prats Gallego: tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

Jordi Prats Gallego col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Jordi Prats Gallego no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La web pot posseir enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació en línia. Jordi Prats Gallego no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre aquestes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.

¿Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

Jordi Prats Gallego
Camí de Valls, 81-87. 43204 Reus
jprats@jordiprats.com

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES  IRREGULARITATS.

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

Jordi Prats Gallego
Camí de Valls, 81-87. 43204 Reus
jprats@jordiprats.com

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

Jordi Prats Gallego recomana que, abans d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l’avís legal, política de cookies i política de privacitat.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i complertes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per mal emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.

Tant l’accés al website com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de Jordi Prats Gallego, tot això segons les possibilitats i finalitats per a les quals estan concebuts. Jordi Prats Gallego no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Jordi Prats Gallego amb domicili al Camí de Valls, 81-87, 43204 REUS (Tarragona) i amb la gestió del domini d’Internet www.jordiprats.com inscrit en el registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail jprats@jordiprats.com. 

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

Jordi Prats Gallego només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació en Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

Jordi Prats Gallego col·labora de manera ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.

Jordi Prats Gallego es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

Jordi Prats Gallego recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l’ús):